List predsedníčky Košického ženského židovského spolku pani Gotterer Sámuelné manželke Horthy Miklósa

 

Určite je Vám známe Vaša dôstojnosť, že takmer pred 4 týždňami vysťahovali všetkých Židov žijúcich v Košickej a Abovsko – Turnianskej župe do košickej tehelne. Transport tu sústredených Židov do Nemecka začal večer 15. tohto mesiaca. Ledva si mohli vziať so sebou nejaké oblečenie, stravu, lieky a úrady vykonávajúce transport nezohľadňujú ani vek odtransportovaných. Do transportu sa dostávajú od dojčiat všetci Židia. Na naše informovanie sa sme dostali také vysvetlenie, že uvedené osoby odvážajú na práce do Nemecka, ale s ohľadom na to, že sú medzi nimi starci a chorí a tiež dojčatá, máme veľmi vážne obavy o osud odtransportovaných.

Dôstojná pani ! Dole podpísaná Gotterer Sámuelné, predsedníčka Košického židovského ženského spolku a zakladateľka Košického židovského dievčenského sirotinca, s výnimkou po manželovi - 75 %-nom vojnovom invalidovi, 16. tohto mesiaca som predložila žiadosť na povolenie osobného vypočutia. Ak by ste nás ráčili prijať, predostreli by sme dve žiadosti :
I. Poprosili by sme dôstojnú pani, aby sa ráčila prihovoriť za úplné zastavenie a ukončenie košických deportácií.
II. Ak by toto nebolo možné, ráčte vyvinúť úsilie v tom smere, aby sa zastavil transport detí oboch pohlaví do 18 rokov, mužov nad 60 rokov, taktiež žien nad 50 rokov, ako aj chorých, okrem toho aj matiek detí oboch pohlaví do 18 rokov, nakoľko by aj tak neboli vhodní na užitočnú prácu mimo hraníc štátu.
Mohli sme sa s touto žiadosťou obrátiť aj na iné štátne úrady, ale vieme, že najviac chápajúce srdce môžeme nájsť u dôstojnej panej. Pretože veríme a dúfame, že na prednesenie našich dôvodov nám ráčite dať príležitosť, ostávame s hlbokou úctou.
Podpisy v mene Košického židovského ženského spolku.