Medzinárodná Modlitba proti antisemitizmu a nacizmu

Dostali sme list:

"... hľadiac na naše doterajšie korektné vzťahy,  dovoľte, prosím, zaslať Vám informáciu o Medzinárodnej modlitbe proti antisemitizmu a nacizmu , ktorá je plánovaná na 3. marca 2012. Iniciátorom a organizátorom tohto 2. ročníka sú: 

EMO - (Jevrejskaja mesiánskaja obščina) - Hebrejský mesiánsky zbor Sankt Peterburg, Rusko
Modlitebná služba Kavkaza "Pripravujte CESTU", Rusko
KEMO - (Kievskaja jevrejskaja mesiánskaja obščina) - Kijevský hebrejský mesiánsky zbor, Kiev, Ukrajina 
 
Podrobnejšie informácie v angličtine i ruštine, ako aj možnosť REGISTRÁCIE je na web. stránke:  www.baruhaba.org.ua
Informáciu v slovenskom jazyku prevzatú z web. stránky dovoľujem si poskytnúť Vám v prílohe. "
 

Medzinárodná Modlitba proti antisemitizmu a nacizmu

3. marca 2012 sa uskutoční Medzinárodná modlitba proti antisemitizmu a nacizmu.

Tento projekt prebieha po druhý raz a má širokú medzinárodnú podporu v mnohých mestách a krajinách. 

 

Vážení pastori a služobníci !

 

Prichádzame s ponukou k Vám i členom Vašej cirkvi , aby ste prijali účasť  v Modlitbe a rovnako, aby ste informovali aj ďalšie cirkevné spoločenstvá vo Vašom meste, i krajine o organizovaní takejto modlitby. 

Kvôli tomu, aby ste sa mohli zapojiť do Modlitby nemusíte nikam cestovať, Vy sa môžete modliť vo svojich mestách, na zhromaždeniach Vašej cirkvi a  podobne.

Pripájame informáciu o projekte i kontakty , na ktorých svoju účasť  môžete zaregistrovať a rovnako položiť Vaše otázky.

 

EMO – Jevrejská mesiánskaja obščina – Hebrejský mesiánsky zbor (mesto Sankt Peterburg, Ruská federácia)

 

Modlitebná služba Kavkaza „ Pripravujte cestu“ (Ruská federácia)

 

KEMO – Kijevská jevrejská mesiánskaja obščina – Kijevský Hebrejský mesiánsky zbor (Kijev, Ukrajina)

 

Podrobnosti o registrácii na stránke: https://www.baruhaba.org.ua/?page_id=6314


S úctou organizačný výbor Medzinárodnej modlitby.


 

Drahí bratia a sestry !

 

Priatelia , pozývame vás pripojiť sa k nám a modliť sa spolu s veriacimi z rôznych krajín sveta za svoje cirkevné spoločenstvá, za svoje mestá za svoje krajiny, i za seba !

Modliť sa, aby pevnosti duchov antisemitizmu a každého prejavu nacizmu boli zbúrané.

Modliť sa, aby svetlo Ieshua ( Ježiša Krista) presvietilo rozum i srdcia ľudí!

Modliť sa za cirkví vo svojom meste, vo svojej krajine, aby prišlo jasné porozumenie o úlohe hebrejského (židovského ) národa v Božom pláne spásy ľudstva ( Rim. 11:15).

Modliť  sa za obnovenie jednoty v Tele Mesiáša (Krista) medzi židovskými (mesiánskymi) spoločenstvami,  medzi hebrejskými a nežidovskými spoločenstvami, aby prišla plnosť Božia (Ef. 4:14-16).

Modliť sa za spasenie Izraela i celého hebrejského národa, v porozumení, že oni sú Boží milovaní pre otcov, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. (Rim 11:28-29).

A tak dovoľme, aby láska Otca, Jeho milosrdenstvo, Jeho súcit k svojmu národu naplnili naše srdcia a účinkovali v našich modlitbách, v našich životoch !


Boh vložil do srdca služobníkov a pastorov, aby sa spojili v takejto modlitbe ako odpoveď na narastanie antisemitských  a nacistických nálad v mnohých krajinách po celom svete. Prvýkrát sa konala modlitba pred rokom, 12. marca 2011. Vtedy sa v modlitbe spojili veriaci rôznych vierovyznaní z 28 krajín: Austrália, Rakúsko, Arménsko, Bielorusko, Veľká Británia, Nemecko, Grécko, Izrael, Indonézia, Irán, Kanada, Kirgizsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko, Portoriko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, USA, Ukrajina, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Švédsko, Estónsko a Juhoafrická republika.

V priebehu mnohých stáročí sa diabol pokúša zničiť Židov.

Naša novodobá história je pretkaná nenávisťou, ako k Hebrejom tak ku kresťanom. Milióny ľudí zahynulo v plynových komorách nacistických koncentračných táborov. A aj dodnes tisíce ľudí cíti  morálny tlak zo strany spoločnosti, kvôli tomu, že patria k Božieho ľudu. Antisemitské smerovanie postupne silnelo v mnohých krajinách, zasahujúc rôzne spoločenské vrstvy.

Nebezpečenstvo spočíva v tom, že antisemitizmus ako fenomén sa veľmi rozširuje aj v dnešnej dobe, a  je zahalený. Človek, národ, ľudia, dokonca nemusia mať ani len podozrenie  o jeho existencii, môžu v ňom žiť, konať v súlade s jeho zákonmi a pravidlami.  Antisemitizmus – to je nenávisť, hnev, negatívne postoje k židovskému národu a ku všetkému, čo súvisí s týmto ľudom. Ale tiež sa môže odrážať  v obyčajnej ľahostajnosti voči  osudu Božieho ľudu.

Jedným z hlavných dôvodov podnecujúcej nenávisti diabla voči Hebrejom je skutočnosť, že na základe proroctiev presne z tohto národa mal prísť, a aj prišiel  Mesiáš (Spasiteľ) - Ješua haMashiyah (Ježiš Kristus). Druhý príchod Spasiteľa je tiež spájaný s večnou záchranou  Hebrejov - a preto je spása ľudstva neoddeliteľne spojená  s osudom  Hebrejského národa (Rím. 11:11-15). Hovoriac o  antisemitizme – hovoríme nielen o nenávisti k Židom, ale aj o protikresťanských prenasledovaniach!  
 

Vyvolenie Hebrejov je nezmenené , Boh ho nezrušil, Boh bdie nad svojim  ľudom.  Ak chceme ešte hlbšie  poznať Božie srdce, potrebujeme otvoriť svoje srdce Jeho láske  a súcitu k Hebrejom, tak ako nám to ukazoval apoštol Šaul (Pavel), ako ukazovali ďalší apoštoli, ako nám to zjavili  všetky Božie deti z prvej generácie kresťanstva. Otázka viery, hlbokého  porozumenia Písma a Božieho plánu záchrany  ľudstva, i odvážneho, nekompromisného  nasledovania Jeho Slova,  sa týkajú  každého z nás, kto prijal do svojho srdca Ježiša Krista (Ješua haMashiyaha). Pre nás je veľmi dôležité dôverovať Bohu a  Jeho „ nevystihnuteľným cestám“ (Rim.11:33) a snažiť sa urobiť všetko pre záchranu hebrejského Božieho ľudu. A cez toto (takýto postoj) Božie požehnania  zasiahnu celú Cirkev a všetky národy obracajúce sa svojou tvárou K Bohu Izraela  i  ľudu Izraela.
Keď vidíme Novozákonné Slovo, tak ako je napísané, vtedy odstraňujeme prekážky, ktoré bránia, aby sa Pán navrátil v celej plnosti – najprv Duchom Svätým do nášho života,  do našej cirkvi, a to znamená prebudenie, osvieženie, časy potešenia  - a potom, urobiac všetko, čo je potrebné v tejto dobe, aby sa navrátil Sám Syn Boží !  
 

3. marca 2012, spolu s veriacimi z rôznych krajín celého sveta sa budeme modliť proti antisemitizmu a nacizmu! Pridáte sa k modlitbe?

Veríme, že naša spoločná modlitba bude ďalším dôležitým krokom k víťazstvu nad antisemitizmom  k záchrane Izraelského národa  a obnoveniu  plnosti v Tele Mesiáša (Efez. 2:14-16). Rovnako ako v minulom roku, sa bude konať modlitba pred oslavou biblického hebrejského sviatku Purim. Príbeh popísaný v knihe Ester, je priamym dôkazom toho, ako Boh ruší rozsudky nepriateľa, a namiesto smrti a porážky odhaľuje triumf Svojho  víťazstva!

"Lebo náš boj nie je proti krvi  a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, proti  svetovládcom  temnosti tohto veku, proti duchovným mocnostiam  zlosti v ponebeských oblastiach ."(Efez. 6:12)
 

Podrobnosti a registrácia online:www.baruhaba.org.ua


Drahí priatelia , prosíme  vás, aby ste sa s  informáciou o Modlitbe podelili s cirkvami vo vašom meste i vo vašej krajine !

Informáciu po Modlitbe vo vašom spoločenstve /cirkvi, vo vašom meste i materiály pre zdokumentovanie (foto, video, články..) môžete zaslať na adresu: stop_antisemitism@baruhaba.org.ua   v priebehu troch dní po skončení modlitby.


Bude pre nás veľmi dôležité sa dozvedieť čo Boh konal na modlitebných stretnutiach organizovaných v rôznych mestách. Plánujeme pripraviť spoločnú správu o uskutočnení Modlitby. Sme vďační za Vašu účasť v Modlitbe i za pomoc pri zorganizovaní takého podujatia.

Nech Vás požehná Pán i Vašu cirkev!

 

S láskou a s úctou

organizačný výbor Medzinárodnej modlitby proti antisemitizmu a nacizmu.
Naše kontakty:
E-mail: stop_antisemitism@baruhaba.org.ua

Ukrajina: Kontaktné tel: (063) 106 16 85;.

E-mail: flowers07@ukr.net

Kyjev a Kievský kraj: kontaktné tel: (063) 400 34 72;.

E-mail: to4ka_club@mail.ru

 

Drahí bratia a sestry !

 

V rámci  Medzinárodnej modlitby proti antisemitizmu a nacizmu chceme  Vám (účastníkom modlitby) navrhnúť, aby ste sa pripojili k pôstu, ktorý je vyhlásený na 1., 2., a 3. marca 2012.

Samozrejme nie je to povinná podmienka a iba Vy sami máte právo sa rozhodnúť o zapojení sa do pôstu individuálne, alebo ako cirkev.

Dátum modlitby nie je náhodný – uskutoční sa v čase pred hebrejským biblickým sviatkom „Purim“ , ktorý je zaznamenaný v Knihe Ester. Opísaný príbeh je príkladom toho, ako Boh mení „rozsudky“ nepriateľa odkrýva Svoje víťazstvo. 

Celý organizačný tím modlitby  sa bude modliť za prejavenie Božieho víťazstva v tejto modlitbe a množstvo cirkví už túto iniciatívu podporili.

 

Ciele a nasmerovanie modlitby počas pôstu:

1. za odkrytie-prejavenie sa Božieho víťazstva nad duchmi antisemitizmu a nacizmu v mestách a krajinách, v ktorých sa uskutoční Modlitba.

2. Aby Pán zjednocoval v Duchu Svätom naše modlitby v „jedno“.

3. Za Božie vedenie, Boží poriadok v príprave i prevedení všetkých modlitebných stretnutí, ktoré sa uskutočnia v tento deň v rámci Modlitby proti antisemitizmu a nacizmu vo vašom meste krajine i druhých mestách.